മർമശാസ്ത്ര നിഗൂഢതകൾ പുറത്തുവിട്ട് 'മർമക്കണ്ണാടി' ഫാസ്ടാഗ് കാറിൻ്റെ മുൻഗ്ലാസിൽ പതിപ്പിക്കാത്ത ഉടമകൾക്ക് ഇനി ഇരട്ടി തുക ടോൾ പ്ലാസയിൽ നൽകേണ്ടി വരുംമലയാള സിനിമ-ആവേശത്തിന്റെ ഭ്രമയുഗത്തിൽ?ആമയിഴഞ്ചാൻ 'നാട് ': മർമശാസ്ത്ര നിഗൂഢതകൾ പുറത്തുവിട്ട് 'മർമക്കണ്ണാടി' ഫാസ്ടാഗ് കാറിൻ്റെ മുൻഗ്ലാസിൽ പതിപ്പിക്കാത്ത ഉടമകൾക്ക് ഇനി ഇരട്ടി തുക ടോൾ പ്ലാസയിൽ നൽകേണ്ടി വരുംമലയാള സിനിമ-ആവേശത്തിന്റെ ഭ്രമയുഗത്തിൽ?ആമയിഴഞ്ചാൻ 'നാട് ': മർമശാസ്ത്ര നിഗൂഢതകൾ പുറത്തുവിട്ട് 'മർമക്കണ്ണാടി' ഫാസ്ടാഗ് കാറിൻ്റെ മുൻഗ്ലാസിൽ പതിപ്പിക്കാത്ത ഉടമകൾക്ക് ഇനി ഇരട്ടി തുക ടോൾ പ്ലാസയിൽ നൽകേണ്ടി വരുംമലയാള സിനിമ-ആവേശത്തിന്റെ ഭ്രമയുഗത്തിൽ?ആമയിഴഞ്ചാൻ 'നാട് ': മർമശാസ്ത്ര നിഗൂഢതകൾ പുറത്തുവിട്ട് 'മർമക്കണ്ണാടി' ഫാസ്ടാഗ് കാറിൻ്റെ മുൻഗ്ലാസിൽ പതിപ്പിക്കാത്ത ഉടമകൾക്ക് ഇനി ഇരട്ടി തുക ടോൾ പ്ലാസയിൽ നൽകേണ്ടി വരുംമലയാള സിനിമ-ആവേശത്തിന്റെ ഭ്രമയുഗത്തിൽ?ആമയിഴഞ്ചാൻ 'നാട് ': മർമശാസ്ത്ര നിഗൂഢതകൾ പുറത്തുവിട്ട് 'മർമക്കണ്ണാടി' ഫാസ്ടാഗ് കാറിൻ്റെ മുൻഗ്ലാസിൽ പതിപ്പിക്കാത്ത ഉടമകൾക്ക് ഇനി ഇരട്ടി തുക ടോൾ പ്ലാസയിൽ നൽകേണ്ടി വരുംമലയാള സിനിമ-ആവേശത്തിന്റെ ഭ്രമയുഗത്തിൽ?ആമയിഴഞ്ചാൻ 'നാട് ':
Subscribe Now!

ⓘ WEBSITE UNDER TESTING

Loading...

Setting up the best experience for you...